top of page

Acerca de

GL_Icon_256.png

FÖRENINGEN GRÖNA LINJEN

Lördagen 22 januari 2022 bildades Föreningen Gröna Linjen. Föreningen har som ändamål att bedriva ideell verksamhet inom kulturområdet och att stärka gemenskapen inom området som sträcker sig från Slussen till slutstationerna på tunnelbanans gröna linje söderut, samt med särskild målsättning att verka för att filmen Gröna Linjen och boken Gröna Linjen ges ut.

Föreningen ska också verka för att skapa ekonomiska förutsättningar för föreningens filmteam och bokredaktion samt för att kompensera ideellt arbetande medlemmar med en symbolisk ekonomisk ersättning utifrån nedlagd arbetstid.


Föreningen vänder sig till människor i alla åldrar, oavsett bakgrund. Föreningen ska aktivt arbeta för att motverka all form av diskriminering och arbeta med inkludering, till exempel genom socialt arbete

Föreningens organisationsnummer: 802539-3474

Antal medlemmar, 31 december 2023: 15.
Hedersmedlemmar: Richard Sparrenhök, Unni Sparrenhök.

 

Önskar du bli fullvärdig medlem i föreningen? För medlemskap krävs volontärt engagemang i föreningen. Skicka din intresseanmälan nedan. 

 
INTRESSEANMÄLAN

STYRELSEN
Den 10 april 2024 beslutade årsmötet om följande styrelse:

Ordförande: Klara Höglund
Vice ordförande: Emma Hultin
Sekreterare: Andreas Bjunér
Ledamöter: Louisha Grundström, Axel Pershagen och Gustaf Silveby

Revisor: Jonas Brandt
 

Valberedning: Andreas Bjunér, Emma Hultin

Verksamhetsansvarig: Andreas Bjunér

Föreningens bas: Brännkyrkagatan 96FÖRENINGENS STADGAR

 

 Allmänna bestämmelser

1 §                 Ändamål

 

Föreningens fullständiga namn: Föreningen Gröna Linjen


Föreningen har som ändamål att bedriva ideell verksamhet inom kulturområdet samt
med särskild målsättning att verka för att filmen Gröna Linjen och boken Gröna Linjen ges ut.
Föreningen ska också verka för att skapa ekonomiska förutsättningar för föreningens filmteam och bokredaktion genom merchförsäljning och gåvoinsamling till förmån för samarbetsfirman Mammut Kultur, som bedriver arbetet med att film och bok ges ut, samt arbeta för att nämnda firma kompenserar ideellt arbetande medlemmar från föreningen med en symbolisk ekonomisk ersättning utifrån nedlagd arbetstid.

Föreningen vänder sig till människor i alla åldrar, oavsett bakgrund. Föreningen ska aktivt arbeta för att motverka all form av diskriminering och arbeta med inkludering, till exempel genom socialt arbete.
 

Föreningen bedriver ingen egen ekonomisk verksamhet.


2 §                 Säte samt organisationsnummer

Föreningen har sin hemort/säte i Stockholms stad.

Föreningens organisationsnummer 802539-3474

 

3 §                 Sammansättning, tillhörighet m.m.

Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

 

4 §                 Beslutande organ

Föreningens beslutande organ är årsmöte, extra årsmöte och styrelsen.

 

5 §                 Firmateckning

Föreningens firma tecknas av styrelsen gemensamt eller, om styrelsen så beslutar, av två styrelseledamöter gemensamt eller var för sig eller av en eller flera särskilt utsedda myndiga personer. Den som genom delegation fått fullmakt att företräda föreningen ska återrapportera till styrelsen.

 

6 §                 Verksamhets- och räkenskapsår

Föreningens verksamhetsår är kalenderår.

 

7 §                  Stadgetolkning

Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte. I brådskande fall får frågan avgöras av styrelsen.

 

8 §                  Skiljeklausul

Talan i tvist mellan medlem och föreningen får inte väckas vid allmän domstol. Sådan tvist ska, utom i fall då annan särskild ordning är föreskriven, avgöras enligt lagen om skiljeförfarande. Dock ska följande gälla rörande kostnaderna för skiljeförfarandet. Vardera parten svarar för egna kostnader liksom för kostnaderna för den skiljeman man utsett. Kostnaderna för ordförande och sekreterare, delas lika mellan parterna.

 

9 §                  Stadgeändring

För ändring av dessa stadgar krävs beslut på två på varandra följande möten, med minst en månads mellanrum, varav ett ska vara årsmöte, med minst 2/3 av antalet avgivna röster.

Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen.

 

10 §                Upplösning av föreningen
För upplösning av föreningen krävs beslut på två på varandra följande möten, med minst en månads mellanrum, varav ett ska vara årsmöte, med minst 2/3 av antalet avgivna röster. I beslut om upplösning av föreningen och föreningen vid tillfället har egna ekonomiska tillgångar ska 80 procent av dessa skänkas till Hammarby IF och 20 procent till föreningen Supportrarnas Matchprogram.

 

11 §                 Medlemskap

Förening är öppen för alla personer som arbetar ideellt för föreningen. Medlem ska följa föreningens stadgar och föreskrifter. Beslut om medlemskap fattas av styrelsen eller av den som styrelsen delegerat beslutanderätten till. När styrelsen godkänt en medlem förs denna in i medlemsförteckningen. Medlemskapet gäller så länge personen är aktiv i föreningen. Styrelsen har rätt att utse person till hedersmedlem.

 

Behandling av personuppgifter

Medlem godkänner genom sitt medlemskap att föreningen får behandla personuppgifter i syfte att bedriva ändamålsenlig verksamhet i enlighet med Dataskyddsförordningen, GDPR.

 

12 §                Utträde

Medlem som vill utträda ur föreningen, ska skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen. Medlemskapet upphör i sådant fall genom att personen avförs från medlemsförteckningen.

 

13 §                Uteslutning

Föreningens styrelse tar vid första styrelsemöte efter varje årsmöte beslut om vilka medlemmar som anses vara aktivt arbetande inom föreningen. Styrelsens beslut kan inte överklagas, men styrelsen uppmanas av föreningen att ställa frågan till medlemmar som inte anses vara aktiva om intresse finns att återuppta aktivt arbete för föreningen innan medlemmen utesluts.
I övriga fall får medlem inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att denne har motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen. Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas utan att medlemmen inom viss tid, minst 14 dagar, fått tillfälle att yttra sig över de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. I beslutet ska skälen härför redovisas samt anges vad medlemmen ska iaktta för överklagande. Beslutet ska inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen meddelas den berörde.

 

14 §                Medlems rättigheter och skyldigheter

Medlem

 • har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna

 • har rätt till information om föreningens angelägenheter

 • ska följa föreningens stadgar samt beslut som fattats av föreningsorgan

 • har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen

 • godkänner genom sitt medlemskap att föreningen får behandla personuppgifter i syfte att bedriva ändamålsenlig verksamhet i enlighet med vid var tid gällande föreningsstadgar och i enlighet med eventuella övriga villkor för behandling av personuppgifter som beslutats av föreningen

 • godkänner att arbete gjort för föreningen tillhör föreningen och kan inte åberopa äganderätt för sådant arbete

 

 

 

Årsmöte och extra Årsmöte

 

15 §              Tidpunkt, kallelse

Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före utgången av maj månad på tid och plats som styrelsen bestämmer. Kallelse till årsmötet ska av styrelsen senast tre veckor före mötet tillställas medlemmarna via e-post eller i den gemensamma kommunikationsplattformen Slack. Förslag till föredragningslista ska av styrelsen vara medlemmarna tillhanda senast en vecka före årsmötet. Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning av föreningen med annan förening eller annan fråga av väsentlig betydelse för föreningen eller dess medlemmar ska det anges senast en vecka före mötet. Verksamhetsberättelser, revisorernas berättelser, verksamhetsplan samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande ska finnas tillgängliga för medlemmarna senast fem dagar före årsmötet. I kallelsen ska anges var dessa handlingar finns tillgängliga.

 

16 §              Förslag till motioner att behandlas av årsmöte

Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmöte. Förslag från medlem ska vara styrelsen tillhanda senast två veckor före årsmötet. Styrelsen ska till årsmötet avge skriftligt yttrande över förslaget. Motioner från medlem till styrelsen kan skickas från den 1 januari det år som årsmötet äger rum och ska skickas via e-post till gronalinjen@mammutkultur.se.

 

17 §              Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt

Medlem som under mötesåret fyller lägst 15 år har rösträtt på möte. Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud. Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.

 

18 §              Beslutsförhet

Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

 

19 §              Beslut och omröstning

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering).

Med undantag för de i 9 § och 10 § nämnda fallen avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet. Enkel majoritet kan vara antingen absolut eller relativ. Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den (de) som erhållit högsta antalet röster är vald (valda) oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet avgivna röster. För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften av antalet avgivna röster. Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det ska dock val ske slutet. Vid omröstning som inte avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid mötet, om ordföranden är röstberättigad. Är ordförande inte röstberättigad avgör lotten. Vid val ska i händelse av lika röstetal lotten avgöra. Beslut bekräftas med klubbslag.

 

20 §              Valbarhet

Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem av föreningen.

 
21 §              Ärenden vid årsmötet

Vid årsmötet ska följande behandlas och protokollföras:

 1. Fastställande av röstlängd för mötet (vem som har rösträtt).

 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

 3. Val av protokolljusterare och rösträknare.

 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

 5. Fastställande av dagordning.

 6. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.

 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhetsåret.

 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

 9. Fastställande av verksamhetsplan för det kommande verksamhetssåret.

 10. Behandling av styrelsens förslag (propositioner) och i rätt tid inkomna förslag från medlemmarna (motioner).

 11. Val av

  1. föreningens ordförande för en tid av 1 år.

  2. halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år.

  3. 1-2 suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år.

  4. 1-2 revisorer jämte 1-2 suppleanter för en tid av 1 år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta.

  5. 1-2 ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år, av vilka en ska utses till sammankallande.

 12. Eventuellt övriga frågor som anmälts under punkt 5. Beslut i fråga av större ekonomisk eller annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte varit med i kallelsen till mötet.
  Inget utöver det som finns i kallelsen får tas upp och beslutas på årsmötet.

 

22 §              Extra årsmöte

Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte. Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst 10 % av föreningens röstberättigade medlemmar begär det. Sådan framställning ska göras skriftligen och innehålla skälen för begäran.

När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte ska styrelsen inom 14 dagar utlysa sådant möte att hållas inom två månader från erhållen begäran. Kallelse med förslag till föredragningslista för extra årsmöte ska tillställas medlemmarna senast sju dagar före mötet på det sätt styrelsen bestämt. Vidare ska kallelsen med förslag till föredragningslista publiceras i föreningens Slack-kanal. Underlåter styrelsen att utlysa eller kalla till extra årsmöte får de som gjort framställningen vidta åtgärder enligt föregående stycke. Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling. Om rösträtt på extra årsmöte och om beslutsmässighet vid sådant möte gäller vad som sägs i 17 § och 18 §.

Valberedning

 

23 §              Sammansättning, åligganden                   

Valberedningen består av 1-2 ledamöter, varav en sammankallande, valda av årsmötet. Valberedningen sammanträder när ordföranden eller minst halva antalet ledamöter så bestämmer. Valberedningen ska senast 4 veckor före årsmötet tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid mötets slut, om de vill kandidera för nästa mandattid. Senast 2 veckor före årsmötet ska valberedningen meddela röstberättigade medlemmar sitt förslag.

 

Revision

 

24 §               Revision

För granskning av styrrelsens arbete ska utses 1 revisor. Revisor utses för en tid av två år av årsmötet och ska vara oberoende av dem de har att granska.
Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar. Revisorn ska inte ingå regelbundet på styrelsemöte. Föreningens räkenskaper ska vara revisorerna tillhanda senast en månad före årsmötet. Revisorerna ska granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före årsmötet.

 

Styrelsen

 

25 §               Sammansättning

Styrelsen består av ordförande samt 6 övriga ledamöter samt 1-2 suppleanter. Styrelsen bör bestå av kvinnor och män. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och övriga befattningshavare som behövs. Vid förhinder för ledamot inträder suppleant enligt av årsmötet fastställd turordning. Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe enligt samma ordning för tiden t.o.m. kommande årsmöte. Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt, men kan efter beslut av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt. Adjungerad får utses till befattning inom styrelsen.

 

26 §              Styrelsens åligganden

När årsmöte inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens angelägenheter. Styrelsen ska - inom ramen för dessa stadgar - svara för föreningens verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen. Det åligger styrelsen särskilt att

•     tillse att för föreningen gällande lagar och bindande regler iakttas

•     verkställa av årsmötet fattade beslut

•     planera, leda och fördela arbetet inom föreningen

•     förbereda årsmöte

 

27 §              Kallelse, beslutsmässighet och omröstning

Styrelsen sammanträder efter kallelse av ordföranden, eller då minst halva antalet ledamöter har begärt det. Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstning får inte ske genom ombud. I brådskande fall eller vid pandemirestriktioner får ordföranden besluta att ärende ska avgöras genom skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde. Om särskilt protokoll inte upprättas ska sådant beslut anmälas vid det närmast därefter följande sammanträdet. Vid sammanträde ska protokoll föras. Protokoll ska justeras av mötesordföranden och av en särskilt utsedd protokolljusterare. Avvikande mening ska antecknas till protokollet.

 

28 §              Överlåtelse av beslutanderätten

Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden till någon av föreningens sektioner eller till enskild medlem. Styrelsen ska utse en verksamhetsledare (kan vara person i styrelsen).  Verksamhetsledaren innehar sin roll till dess att styrelsen tar beslut om ny verksamhetsledare alternativt att denne meddelar styrelsen att den avsäger sitt uppdrag. Vid uppsägande av verksamhetsledare från styrelsen eller eget avslutande av uppdraget är tiden innan uppdraget avslutas 30 dagar. Styrelsen har då som uppdrag att skyndsamt tillsätta en ny verksamhetsledare. Fram tills att denne nya person tillträder har styrelsens ordförande ansvaret för det löpande arbetet. Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande ska fortlöpande underrätta styrelsen härom.
 

29 §              Verksamhetsledarens befogenheter

Den av styrelsen utsedda verksamhetsledaren (28 §) ska leda det övergripande arbetet och har beslutanderätt i frågor som inte strider mot årsmötets beslut. Verksamhetsledaren föreslår också för styrelsen hur eventuell ekonomisk ersättning till medlemmar ska fördelas, som därefter beslutar om förslaget.

 

Stadgarna reviderades 28 mars 2023.

bottom of page